... siden om AA-service i region Midtjylland

Se under 'NY I AA' hvis du har brug for hjælp vedrørende alkoholproblemer. 

 

Følg med i hvad der sker i AA region Midtjylland. Tilmeld dig maillisten her 

 

 Sker der noget spændende i din gruppe, by eller område inden for AA-service
 Så sæt det på forsiden. Klik her 

 

 

Nyheder fra regionen:

Der indkaldes hermed til Regionsmøde
lørdag den 18. februar 2017 kl. 10.00
Ebeltoft Sognegård, Kirkegade 13, 8400 Ebeltoft

Der er kaffe og rundstykker fra kl. 9.30.

Alle er velkomne, både grupperepræsentanter, kontaktpersoner og alle der har interesse i Service i Regionen.

Dagsorden, Rapporter m.m. bliver sendt til alle der har oplyst mailadresse til maillisten, her øverst på siden.

Ellers kan det ses her på siden under Arkiv omkring den 10. februar.

Tilmelding kan ske til Keld F, TLF: 61123022 eller e-mail:farver-k@hotmail.com

Læs mere

Intet

Læs mere

intet

Kvindemødet i Silkeborg
Afholder søndag den 11. dec. møde om AA´s opbygning ved Susanne H fra AA dk.

Mødet starter kl. 15.00 og slutter af med spisning kl. 18.00. (alle medbringer en lille ret).
Der er herefter sædvanligt AA møde kl. 19.30.

Mødet foregår i Sundhedshuset, Estrupgade 4, 1. i Silkeborg.
Alle er velkomne - mødet er ikke restrektiv.

Kontaktperson Ann Maj tlf. 50535331 eller mail Rostok@me.com

Læs mere

intet

Regionsmøde
lørdag den 26. november kl. 10.00
Østre Kirkevej 1, Herning

Der er kaffe og rundstykker fra kl. 9.30.

Alle er velkomne, både grupperepræsentanter, kontaktpersoner og alle der har interesse i Regionens arbejde med at bringe budskabet ud til alkoholikere der stadig lider.

Dagsorden, Rapporter m.m. er sendt til alle der har oplyst mailadresse til AAdanmark. Ellers kan det ses her på siden under "læs mere" eller i ARKIV.

Tilmelding inden den 23. november til lottchen@gmail.com  eller telefon 21711522

Eventuelle spørgsmål kan sendes til wonderwho.nl@gmail.com eller  1415lib@gmail.com

Læs mere

Renna Rose Agger fra det mobile nyhedsmagasin Føljeton har skrevet enb artikkel G-U-D står for Glad Uden Druk om en gruppe AA-kvinder. Normalt er artiklerne i Føljeton kun for abonnenter; men denne artikel er lagt uden for betalingsmuren og kan frit læses:

G-U-D står for Glad Uden Druk 

 

Læs mere

Vi gentager lige linket til artiklen: G-U-D står for Glad Uden Druk 

Informationsudvalget i Region Midtjylland har fået lavet nogle radiospots, der kort fortæller om AA og hvor du kan finde AA.

Der er allerede blevet brugt af lokalradiostationer. Hør et par eksempler her og her

Uha - er det ikke reklame.

Til det er Doctor Bob blevet citeret for at sige i en kommentar til 11. tradition:
Der findes to måder at bryde anonymiteten på:
1 At optræde med navn og billede i presse, radio og på film.
2 At være så anonym at ingen kan finde AA.

 

 

Læs mere

 

Regionen afholdt et seminar lørdag den 08.10.16 under overskriften: AA's struktur nu og forslag til ændring af struktur. Her gennemgik medlemmer af regionsrådet først den nuværende struktur i AA, og efterfølgende præsenterede viceformand for Hovedservicerådet, Susanne H de ideer til ny struktur, som Daglig Ledelse i AA har udarbejdet. Herefter var der diskussion i 4 grupper og opsamling i plenum til sidst. Det var en rigtig god dag med godt engagement både fra fæller, der var nye i service og fæller, der har været med i længere tid.

Hent hele artilken som pdf-fil 2016-10-08_fra AA-seminaret.pdf        

Læs mere

Det er vigtigt at understrege, at det overordnede mål med hele diskussionen omkring struktur er: Hvordan når vi bedst den lidende alkoholiker og at nye ideer kun gennemføres, hvis grupperne i vores fællesskab synes, at det er en god ide!            

Herunder er der et sammeskriv af ideerne, som vi arbejdede ud fra på en workshop på det sidste regionsmøde i Århus den 28.09.16. Hvis man ønsker at få disse ideer uddybet, kan man altid henvende sig til regionens repræsentanter i Hovedservicerådet: Ole og Ernst. Deres mailadresser og telefonnumre står på hjemmesiden under: Kontakt.    

 

OPLÆG TIL WORKSHOP PÅ REGIONSMØDET I ÅRHUS DEN 24.09.16.                                             

Regionens repræsentanter i Hovedservicerådet var inviteret til seminar den 3. og 4. september i år med det mål at diskutere et oplæg fra Daglig Ledelse, der har som formål:          

-    at skabe bedre kommunikation i AA

-    at skabe bedre sammenhæng i AA - at skabe større ansvarsfølelse i AA

 

Vi vil gerne have jer til at diskutere 3 ting, som vi blev præsenteret for.                                                   

1.  OPRETTELSE AF DISTRIKTER

Formål: Ved at opdele i mindre enheder, vil der forhåbentlig opstå et større ansvar for at fællesskabet som helhed fungerer. Det vil være lettere at skabe interesse for servicearbejdet, når arbejdet vedrører ens eget nærområde.        

Definition: Et distrikt er et geografisk område, som kan variere i størrelse alt efter tætheden af AA grupper. I nogle distrikter vil der måske være 5-6 grupper, mens der i byområder kan være 30-40 grupper. Det vigtige er, at distriktet har en størrelse og et antal grupper, der gør kommunikationen med alle grupper mulig på en fornuftig måde.    

Placering i strukturen:  Grupper > Distrikter > Regioner

Distriktets sammensætning: Hvert distrikt består af grupperepræsentanter fra de lokale AA grupper. Disse vælger en formand, en sekretær og en kasserer, som udgør distriktsrådet.    

Distriktets udvalg: Distrikterne kan oprette udvalg til fx offentlig information, fælles indkøb, aktivitets udvalg (lokale nyhedsbreve, artikler til BOX 334, workshops), og hvad distriktet finder fornuftigt! Distriktsudvalgsmedlemmernes opgave er også at bære distriktets samlede gruppesamvittighed til regionerne.         

Distriktets opgaver: MAN KAN SIGE, AT DISTRIKTERNE OVERTAGER ALLE OPGAVER SOM I

DAG LIGGER I REGIONERNE, BORTSET FRA VALG AF DELEGEREDE OG VALG AF

MEDLEMMER TIL LANDSDÆKKENDE UDVALG. Disse valg foretages stadig i regionerne, men distrikterne finder og indstiller kandidater.  

Opdeling af regioner i distrikter: Formålet er at forbedre kommunikationen mellem AA grupperne og resten af fællesskabet. Det anbefales derfor, at et distrikt består af et antal grupper, der i afstand gør det let at samles, men samtidig at distrikterne ikke bliver så små, at de ikke kan udføre deres opgaver. Opdelingen gøres bedst lokalt, da man her naturligt ved, hvad der hører sammen. Hvis et distrikt vokser eller skrumper, er der altid mulighed for at lave en ny opdeling.        

Regionssamlinger: Regionerne samles 1 - 2 gange om året. Her foretages valg og udveksles erfaringer mellem distrikterne.        

 

2  SERVICEKONFERENCEN "SLANKES".

I dag er der 55 delegerede på Servicekonferencen. Dette foreslås skåret ned til 30, således at hver af de 6 regioner får 2 delegerede, og 18 fordeles som i dag efter antallet af grupper.         

Begrundelse: 

-    Der har gennem nogle år været problemer med at vælge et tilstrækkeligt antal delegerede til SK i nogle regioner.

-    I forhold til antallet af medlemmer i Danmark virker antallet af delegerede større end i andre lande (i USA regner man fx med at der er 1,4 mio alkoholikere og antallet af delegerede er 120 -

i Irland regner man med, at man har 40.000 medlemmer, og der er 12 deltagere i Servicekonferencen)  

-    Det bliver væsentlig billigere med færre deltagere

 

 

3  BEGREBET "DAGLIG LEDELSE" AFSKAFFES

I dag vælges Daglig Ledelse (formand, viceformand, sekretær) på Servicekonferencen. I stedet for foreslås det, at Hovedservicerådet konstituerer sig med formand, viceformand, sekretær. De opgaver der i dag påhviler Daglig Ledelse overgår til dem, der konstitueres til disse poster.

Hovedservicerådet vil så bestå af 12 medlemmer udpeget i  regionerne og godkendt på

Servicekonferencen, 2 internationale delegerede valgt på Servicekonferencen samt Servicekonferenceformanden.         

Begrundelse: 

-    Danmark er det eneste land, vi kender til, der har begrebet Daglig Ledelse. Historisk er det begrundet i, at vi ikke har haft midler til at ansætte nogen til at tage vare på opgaverne på Servicekontoret, og man valgte så at uddelegere dette til Daglig Ledelse. Vi har fortsat ikke midlerne til at ansætte kontorpersonale, men med udpegelsen af en kontorforretningsfører, som er ansvarlig i det daglige, er denne uddelegering heller ikke længere nødvendig.  

-    Det vil medføre større ansvarlighed i Hovedservicerådet, fordi formand, viceformand og sekretær er valgt blandt og af Hovedservicerådet selv.

-    Der spares 3 personers deltagelse i Hovedservicerådsmøder og Servicekonference (ca. 6000 kr   årligt)  

 

Kærlig hilsen

Ole og Ernst   

Hent hele artilken som pdf-fil 2016-10-08_fra AA-seminaret.pdf

         

Det er blevet en tradition, at Region Midtjylland i begyndelsen af oktober afholder et seninar om service i AA.

Denne gang er emnet AA's struktur nu og forslag til ændring af struktur.

Tid og sted:
Lørdag d. 8. oktober 2016 kl 10:00
Grønnegade 80, Aarhus C 

For at se programmet klik på Læs mere

Læs mere

I N V I T A T I O N
til
Seminar den 8. oktober 2016 kl. 10:00
I Grønnegade 80, 8000 Aarhus C
Der er kaffe og rundstykker fra kl. 09:30
Tilmelding pr SMS eller E-mail til:
Ernst: telf: 2324.8728 – E-mail: ernst@mamalou.dk
Ole: telf: 2093.9285 – E-mail: kvorning@adr.dk

Dagens hovedtema vil være
AA’s struktur NU og forslag til ændring af struktur
I din gruppe er I med til at bestemme
 Program
10:00 velkomst ved Regionsformanden

Derefter:
AA-gruppen, hvor alting starter  (Ole)
Regionen   (Carsten)
Hovedservicerådet  (Ernst)
Servicekonferencen (Ernst og Ole)

Herunder spørgsmål og pause

11:15 Susanne H, Viceformand i HSR vil fortælle om
tankerne bagforslaget om ændring af strukturen i AA

12:15 Frokost

13:00 Gruppearbejde – Det første indtryk!

14:00 Pause

14:15 opsamling i plenum – Og hvad så!

Vi afslutter med sindsrobønnen

Vel mødt til en god dag

Fra den 27. maj overtager Alan J arbejdet med at passe speakerbanken. Det er altså ham du fremover skal tale med, hvis du har brug for en speaker til et AA-møde eller et andet AA-arangenent, eller hvis du vil give budskabet videre som speaker

Se under KONTAKT for nærmere oplysninger.

Læs mere

Du har læst det hele ...

 

AA Konvent

I arbejdet på at nå den lidende alkoholiker, afholder mange grupper i regionen konventer, speaks, åbne arrangement m.v. eller deltager i lokale aktiviteter.

Hvis der er andre grupper i regionen der har lyst til selv at afholde sådanne aktiviteter, eller hvis der i øvrigt er brug for hjælp hertil, så kontakt Informationsudvalget eller regionsrådet. Her vil du kunne finde hjælp med temaer, litteratur, materiale, speaks, kontakter i AA DK m.v.

Find kontaktpersoner under fanen ’Kontakter’.

Læs mere

-

Globus med flag

På regionsmødet den 28. maj 2016 i Skive, får vi besøg af Sune, der er en af AA's danske internationale delegerede.

På mødet vil Sune fortælle om arbejdet, herunder især fortælle om hvordan man i andre lande arbejder for at møde den nødlidende alkoholikere.

Kom og vær med til at få inspiration til arbejdet i regionen.

Læs mere

Der er ikke mere at læse her; men meget mere at høre på regionsmødet d. 20 i Skive.

Vi byder velkommen til alle, også pårørende, og andre fællesskaber til en dejlig dag.
Vi får besøg af Birgitte, Niels og Ole.
De vil fortælle om deres oplevelser med AA, og deres hverdag med programmet i praksis.

Program

09.30 Dørene åbner og rundstykker
10.00 Niels og Ole
12.00 Frokost
12.45 Birgitte
13.45 Niels og Ole
16.00 Slut

Der vil være pauser gennem hele dagen

Adresse
Skt. Andreas Kirke
Hadsundvej 81
8930 Randers

Der vil være mulighed for at købe kaffe, kage og smørrebrød gennem dagen. 
Frokost bestilles inden kl. 10.00 på dagen.
Ingen tilmelding - Gratis at deltage.

Hent flyer her

Læs mere

Der er ikke mere at læse ...

Email_flaskepost

Så skete det endelig. Den 22 februar kl 19:44 eller ca. deromkring gik AA region Midtjyllands mailliste i luften. Løfterne er i sandhed gået i opfyldelse. De sker virkelig hvis vi arbejder for det.

Og hvad betyder det så? Det betyder, at alle interesserede nu kan følge med i hvad der sker i service i regionen. 
Det har de vakse selvfølgelig kunnet hele tiden her på siden; men nu er det alle på maillisten, og ikke kun de udvalgte få postmodtagere og grupperepræsentanter, der får serveret nyheder og information fra regionen i deres egen indbakke.

Tilmeld dig her eller under REGION/MAILLISTE i menuen.

Hvad så med AA-grupperne? AA grupper i regionen, der har oplyst en Post Til mailadresse ved oprettelsen eller senere vil også 

Læs mere

modtage informationer og nyhedsmails.

Post Til mailadressen kan være en adresse, der tilhører en af gruppens medlemmer oftest postmodtageren eller grupperepræsentanten, eller det kan være gruppens mailadresse  

Hvis din gruppe ikke har tilmeldt en mailadresse, kan det ske her: 

Tilføj email: http://dkaa.dk/find-aa-moder/aendre-gruppe-oplysninger 

Maillisten erstatter på ingen måde Post Til mailadressen. Det er vigtigt, at alle grupper oplyser en Post Til mailadresse, da det er AA's eneste måde at sikre, at mails når alle grupper.

Faktisk bliver der ud fra Post Til mailadresserne genereret maillister, som bruges når der skal sendes mails til alle grupper eller regionens grupper. Derfor er det så vigtigt, at alle grupper inmelder en Post Til mailadresse. 

 

Regionen har en Speakerbank der formidler kontakt mellem grupper og fæller, når der er behov for en speaker.

Så har I lyst til at en AA-speaker kommer til jeres møde og fortæller om sine erfaringer, så tag kontakt til Speakerbanken.

Vi hører ligeledes gerne fra fæller, der har mod på og lyst til at tage ud og fortælle hvordan det var, hvad der skete og hvordan det er nu. Send en mail eller sms med navn, alder, ”ædru alder”, trinerfaring og evt. andre relevante oplysninger.

Henvendelser rettes til Henrik S.
Tlf.: 40 45 43 26
Mail: wonderwho.nl@gmail.com

Hent flyer her

Læs mere

-

Info-udvalget i Region Midtjylland havde i august fået en henvendelse fra Skjern Handelsskole, om vi kunne komme og fortælle om AA og alkoholisme for en gruppe tiende klasse elever. Som altid var vi glade for henvendelsen og takkede selvfølgelig ja til muligheden for at komme ud og fortælle, at der findes både håb og løsning for den lidende alkoholiker.

Man kan selvfølgelig diskutere, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at tale for så unge mennesker, men dels er det jo en kendsgerning, at allerede i den alder har mange gjort sig de første (måske uheldige) erfaringer med alkohol. Vi mener at det er af stor betydning, at vi konstant benytter alle muligheder for at fortælle om vores syn på alkoholisme som en sygdom. Samtidig mener vi, at arrangementer af denne slags er yderst gavnlige med henblik på at få ”afmystificeret” AA. Der er vist desværre stadig et udbredt billede af, at AA er enten en forsamling ældre mænd og kvinder med lommelærken inden for rækkevidde eller noget religiøst sekt-agtigt.

Læs mere

Mandag d. 5. oktober drog vi så afsted, Henrik fra Aarhus, Nadia fra Silkeborg og Lotte fra Herning. Vi skulle tale for en gruppe på 50 elever i forbindelse med deres temauge om misbrug. Lærerne havde på forhånd tilkendegivet, at de havde begrundede formodninger om, at nogle af eleverne allerede havde misbrugsproblemer, og at flere af dem havde problemet hjemme i form af pårørende, der har det ene eller andet misbrug. Vi valgte at starte med et indlæg fra Henrik, hvor han først og fremmest fortalte at AA på ingen måde ønsker at være moraliserende, eller forholder sig til hvor meget man (unge mennesker) bør drikke. Vi påtager os udelukkende at fortælle, hvordan vi ser alkoholisme som en sygdom, og at vi også har en løsning. Dette blev efterfulgt af en præsentation af sygdomsbegrebet og som så ofte før, var det tydeligt, at et antal af de tilstedeværende oplevede genkendelse og følte sig berørte.

Efter en kort pause fortalte Nadia så sin livshistorie, og det var helt klart, at også dette gjorde indtryk. Lærerne havde på forhånd gjort os opmærksomme på, at vi ikke skulle regne med at kunne holde elevernes opmærksomhed i 2x45 minutter, men deres forventninger blev gjort til skamme. Flere elever kunne identificere sig med hendes historie.

Så var det tid til frokost, hvor skolen bød på en imponerende sandwich. I samtalen under frokosten blev det klart, at der er enorme udfordringer i den del af regionen. De har et meget højt antal elever med misbrugsrelaterede problemer og også et højt antal underretninger til myndighederne. Al mulig grund til for os at yde en indsats for at gøre opmærksom på de tilbud AA har.

Efter frokost var der lejlighed til, at eleverne kunne stille spørgsmål, enten ud fra det vi havde fortalt, eller hvad der ellers kunne falde dem ind i forhold til alkohol og misbrug. Lærerne foreslog at vi, af hensyn til evt. generthed/blufærdighed, delte eleverne op i køn, hvilket viste sig at være en rigtig god ide. I begge grupper blev der stillet gode og relevante spørgsmål, der viste, at vi havde sat tanker i gang. Vi havde taget et antal ”Er der en alkoholiker i dit liv” og ”Lægens synspunkt” med, som vi efterlod sammen med små sedler med vore telefonnumre og klar besked om, at disse til enhver tid må benyttes, hvis der er behov for yderligere information. Alt i alt må vi sige, at det var en fantastisk oplevelse, og det var tre meget taknemmelige AA’ere, der igen rejste østpå.

Invitation til seminar.

Lørdag den 3. oktober 2015 kl. 10:00

Servicesponsor

Seminaret finder sted i Frivilligcenteret Grønnegade 80, 8000 Aarhus C

Der er kaffe og rundstykker fra kl. 9:30
Tilmelding til:
Niels Otto (nielsottoh@hotmail.com eller 2085 9010)

 

AA’s Viceformand Susanne H vil på seminaret redegøre for indhold og nødvendighed af at arbejde som Servicesponsor.

Der vil derefter blive lejlighed til at arbejde i grupper med emnet således at der opnås nogen fortrolighed.

Det er naturligt at vi møder med forskellig erfaring. Vi skal turde spørge de mere erfarne, når vi kommer i tvivl. De bider ikke og øser gerne af deres viden.

Vel mødt
Kærlig hilsen
Thomas

Læs mere

-

Aarhus_universitetshospital

Samarbejde med Leverafsnittet på Aarhus Universitetshospital.

Info-udvalget i Region Midt har igennem længere tid haft et ønske om at få genoptaget et samarbejde med Leverafsnittet på Aarhus Universitetshospital. Der havde for år tilbage været et samarbejde, der bestod i, at vi en gang om ugen var tilstede på afdelingen i en times tid. Det passede dog sjældent med, at der var nogen patienter, der havde lyst til at snakke med os, så det blev besluttet at stoppe besøgene.

 

Læs mere

Personalet oplever det ofte som frustrerende, at udskrevne patienter efter endt behandling, kommer tilbage i vante omgivelser, med genindlæggelse efter få måneder som følge. Dertil kommer, at størstedelen af de borgere, der bliver indlagt på Leverafsnittet som resultat af alkoholmisbrug, allerede har været igennem (adskillige) behandlingstilbud, offentlige såvel som private, uden resultat. Kort sagt savnede man en mulighed for, på sigt at hjælpe patienter, der selv udviste interesse eller ønske om at løse deres problem. Vi fortalte at for rigtig mange i fællesskabet, har netop AA været løsningen, når alt andet havde vist sig nytteløst.

Vi mente imidlertid, at det var et forsøg værd at prøve at få noget op at stå igen og efter adskillige telefonopkald, lykkedes det at få en medarbejder i tale, der var åben for ideen. Så åben faktisk, at vi stort set med det samme blev inviteret til et orienterende møde med bl.a. afdelingssygeplejersken. Birgitte O. og jeg selv tog til mødet, og vi blev mildest talt overraskede over den positive indstilling, vi blev mødt med. Der var afsat en hel time til vores møde og det, i kombination med den velvillige indstilling, gjorde, at vi allerede på dette første møde kunne lave konkrete aftaler for et samarbejde.

Vi blev hurtigt enige om, at det ikke ville være optimalt, at fortsætte samarbejdet på samme måde, som det havde været tidligere. Chancerne for at ugentlige besøg passer med, at der er en patient, der har lyst til at snakke med os, er minimale. Det optimale vil være en aftale, hvor personalet er opmærksom på, når en patient er åben, og med det samme kontakter os. Dette vil kræve en indsats fra personalet som vi ikke kunne tage for givet, men som afdelingssygeplejersken gav udtryk for, de var villige til at gøre.

Aftalen blev, at afdelingen har fået to telefonnumre - et til kvinder og et til mænd - som der kan ringes til,når de føler, at det er hensigtsmæssigt, at vi kommer. Det er så op til kontaktpersonen, at finde egnede fæller til at foretage besøget. I valget af fæller tages der selvfølgelig hensyn til oplysninger om patientens alder, baggrund osv. Da personalet også har kontakt med mange fortvivlede pårørende, har de også fået et telefonnummer på Al-Anon. Ydermere er der aftalt, at i perioder hvor der ikke er nogen kandidater, holder vi kontakt hver anden uge. Dette for at undgå at projektet går i glemmebogen.

For at ”sælge” ideen til hele personalet på afdelingen, er vi blevet inviteret til personalemøde to gange i september, hvor vi får mulighed for kort at fortælle om AA, og om hvordan det har ændret vores liv. I skrivende stund er vi allerede blevet kontaktet to gange og har besøgt to patienter, den ene i flere omgange. Hvorvidt det vil føre til noget, vil tiden vise. Det drejer sig her om lidende alkoholikere i den helt tunge ende, der allerede bogstaveligt talt ser døden i øjnene.

Kort sammenfattet må man sige, at det indtil videre har været en meget positiv oplevelse, ikke mindst på grund af den åbenhed vi er blevet mødt med hos personalet på Aarhus Universitetshospital. Det siger sig selv, at dette er meget personbundet og ikke nødvendigvis en generel holdning i sundhedsvæsnet, men det understreger vigtigheden af at vi ikke lader os stoppe af, hvad vi tror vi ved, men ufortrødent fortsætter bestræbelserne på at nå den lidende alkoholiker med budskabet om vores løsning.

Henrik S.

Aarhus

Kjaershovedgaard

Jeg har siden sidste år, 2014, haft den fornøjelse at lave informationsarbejde i Statsfængslet på Kærshovedgård ved Ikast. I årene op til vikarierede Jens E. og jeg for Henrik, som havde overtaget efter Pepe. Da Henrik ville give tjansen videre, blev det så mig, der fik tilbuddet (Jens er flyttet til Sjælland) og det takkede jeg selvfølgelig ja til.

I starten af selve vikariatet var det lidt tungt at arbejde deroppe, da de ikke var så interesserede, og vi forventede nok lidt mere; men det har i al fald ændret sig i dag.

Selvfølgelig handler arbejdet om: "Hvad og hvem er AA?" - men det handler også om to ædru alkoholikere, der drager afsted sammen og får talt om, hvad der kan gøres eller om andet, samtidig med at der gøres en indsats.

Læs mere

Rune T. fra Århus er blevet "clearet" til adgang i fængslet, og vi tager afsted sammen ca. en gang pr. måned. Behandlingsafdelingen, hvor det foregår, hedder "Punktum" og er drevet af Blå Kors. Typisk, når vi er landet, får vi en snak med personalet om vind og vejr samt hvor mange af afdelingens indsatte, de formoder, der kommer denne eftermiddag - og så selvfølgelig om vores egen begejstring for at komme derop til dem, og at det er med til at holde os ædru, glade og tilfredse.

Der er ml. 3 og 8 indsatte på afdelingen, der har lyst til eller mulighed for at deltage, og det er meget forskelligt, hvordan vi starter op. Hvis vi er 6-8, er der sat stole op til, at vi sidder i rundkreds - og her gør vi kraftigt opmærksom på, at vi hverken er behandlere eller terapeuter, men blot nogle ædru alkoholikere, som er glade for at fortælle om én af sikkert mange løsninger, nemlig Anonyme Alkoholikere.

Og så går snakken med lidt af vores egen historie, om AA's historie, og hvordan der ikke er nogen registrering eller krav i AA - udover 3. Tradition. Vi drikker kaffen, der er sat frem, bander og fortæller røverhistorier, og det kan mærkes, at når vi fortæller om dengang Rune boede på forsorgshjem og kom til at høre under psykiatrien, eller om dengang jeg selv sad i fængsel, så begynder de at slappe mere af og tager selv ordet og fortæller om godt og skidt. Både Rune og jeg bryster os af, at ha' fået det langt bedre nu end før - og de tror vist på os. Der er i hvert fald en rigtig god energi begge veje - og det er fedt!

Det tager ca. to timer, når vi er der, og vi har ikke mødt nogle af de indsatte i AA endnu, men vi er sikre på, at når vi forlader stedet, så har vi alle hver især gjort stort indtryk på hinanden - og det er det fedeste.

Både Rune og jeg, de indsatte vi har talt med, samt personalet er enige om, at der skal være et ugentligt "ordinært" AA-møde i fængslet. "Punktum" stiller deres lokaler til rådighed, så det er bare med at komme igang. Der arbejdes på det, og vi er i gang med at støve villige og ædru alkoholikere op. Vi håber på, at vi kan få "clearet" ca. 6 stk. til adgang, så vi er otte, der kan køre - to og to sammen én gang hver fjerde uge.

Lys og Kærlighed
Jack B., Fredericia 

Mobilepay

De seneste måneder har i hvert fald to grupper i Aarhus, valgt også at tilbyde mobile-pay, som betalingsform til hattepenge i forbindelse med 7. tradition. Det drejer sig om A Vision for You, fredag aften og Lysmødet i Vestergade, lørdag aften.

I begge grupper er initiativet blevet meget positivt modtaget og specielt i A Vision for You, bliver der også gjort god brug af det. Hvorvidt det har indflydelse, positiv eller negativ, på størrelsen af de beløb der bliver givet, eller det totale beløb der bliver givet i hattepenge, er svært, om ikke umuligt, at vurdere. Som i mange andre grupper har der aldrig været tale om fast registrering af beløbsstørrelser pr. møde.

 

Læs mere

Grupperne har ikke selv en konto, men gør brug af en de faste medlemmers, der i for vejen har mobile-pay.

Det bør understreges, at i begge de nævnte grupper er mobile-pay et supplerende tilbud og det er ikke meningen at det skal erstatte den traditionelle rund sendelse af hat eller kurv. Et af argumenterne imod, er at ved betaling med mobile-pay, kan det registreres, hvem der betaler hvor meget, så der skal stadig være mulighed for at bidrage anonymt.

Kort sammenfattet må det siges, at erfaringerne indtil videre er positive og håbet er selvfølgelig at det kan bidrage til en forøgelse af de generelt faldende beløbsstørrelser på hattepenge.

Henrik S.

Aarhus

TreSmaaGrise

Kære AA venner ....

Vi har brug for lidt hjælp i Landsmødeudvalget for at få lavet et godt og inspirerende Landsmøde.

Jeg vedlægger et skema som sendes til en del i det ganske danske land - og vi vil gerne bede om, at i videresender i jeres region/medtager til de grupper i kommer i m.m. - og anmoder om at få udfyldte skemaer tilbage ( primært med forslag til emner og måske mødeledere, da vi er klar over der måske ikke kommer mange hjælpere fra f.eks. Fyn og Jylland :-) 

På forhånd tak.  

Kærlig hilsen

 Landsmødeudvalget ( Landsmøde 2015 )

Leon

Mobil 29669187

Skema:  Hjælpere til Landsmødet 2015.pdf

NB: Landsmødet finder sted 18-20 september på Engholmskolen i Allerød

Læs mere

Hadsundvej_81_Randers

Vi takker alle for deltagelse i konventet i Randers. Det var fantastisk at se så mange fra hele landet til en dejlig dag omkring den fælles løsning i fællesskabet.

Vi var en lille gruppe fra Randers området, der var til konvent i Skive efteråret 2014. Herefter bestemte vi os for at afholde et lignende konvent i Randers.

Hvorfor Konvent?

Det er et spørgsmål, jeg har stillet mig selv et par gange: hvorfor bruge tid og energi på konventer?

Konvent_i_Randers_2015_-_artikel_til_Box334.pdf

Læs mere

Svaret jeg altid kommer frem til, er min egen oplevelse fra det første, jeg deltog i. Det var i København, og jeg var ret ny ædru med få måneder på bagen og hamrende nervøs. Efter at have siddet blandt 200 andre alkoholikere og hele weekenden hørt på erfaringer, fik jeg en tro på, at det kan lade sig gøre at holde sig ædru, hvis bare jeg fortsatte arbejdet med AA´s program.

Nu er der gået 14 år siden mit første konvent, og jeg har stadig den samme oplevelse. Men vigtigst af alt, jeg har selv været indblandet i afholdelse af flere konventer, og hver eneste gang kommer der en ny alkoholiker, og han/hun oplever det samme, som jeg gjorde til mit første konvent, og så er det det værd!

Planlægning

Vi var ikke så mange til planlægning, men vi fik hjælp fra andre grupper, både økonomisk støtte og praktisk hjælp. Da vi først havde stedet, Sognegården Hadsundvej 81, kunne vi komme i gang.

Vi afholdt planlægningsmøder i forbindelse med vores almindelige AA møder, og fordelte opgaver med reklame, flyers, mad, pynt, speakers, litteratur og mm.

Afholdelse

Selve dagen var som altid helt fantastisk med energi og en god stemning. Der sker bare noget magisk, når så mange AAere er samlet.

Vi vil gerne takke alle, der har bakket op om konventet, både økonomisk, praktisk og med deltagelse.

Vi ser allerede nu frem til at kunne invitere til et Konvent i 2016, helt præcist lørdag d. 12 marts, Hadsundvej 81, Randers.

Brogaarden

Hovedservicerådet afholdt seminar på Brogården i Strib med efterfølgende Hovedservicerådsmøde den 14. og 15. februar 2015. Susanne og Ernst deltog her fra Region Midtjylland.

Udgangspunktet for seminaret var 9. koncept: "God ledelse i servicestrukturen er uundværlig for vor fortsatte virke og overlevelse. Den ledelse, som engang blev udøvet af AA's grundlæggere, må medlemmerne af Hovedservicerådet nødvendigvis påtage sig"

Læs mere

Om lørdagen var der små oplæg med efterfølgende diskussion i grupper af følgende emner:

  • Hvad er en AA leder?
  • Hvordan udfører vi ledelse i AA?
  • Betroet tjener (ledelse uden bestemmelsesret)
  • Er service nødvendigt?
  • Udvikling af servicestrukturen?

Det var spændende at diskutere disse emner med hovedservicerådsrepræsentanterne fra de andre regioner i gruppearbejdet, og det endte med, at der blev nedsat en lille gruppe, der skal komme med et oplæg på et Hovedservicerådsmøde, om vi har en hensigtmæssighed struktur i AA Danmark.

Om søndagen havde vi så et ordinært Hovedservicerådsmøde, og som noget nyt kan man nu læse referaterne af Hovedservicerådets møder på AA Danmarks hjemmeside en uge efter, at disse har været afholdt.

Kh
Ernst

Email_flaskepost

På IT-udvalgsmødet d. 8/2 på Hovedservicekontoret var der nyt om løsningen på AA's mailproblemer.
AA-Data, der tager sig af det praktiske med IT, er kommet med et forslag om, at lave en mail-liste på
www.anonyme-alkoholikere.dk som alle kan tilmelde sig.
Ved tilmelding angives mail-adresse samt hvilke regioner man ønsker mail fra.
På den måde får Hovedservicekontoret og regionerne mail-lister, de ikke selv skal vedligeholde.
For regionen betyder det, at grupperepræsentanter og andre interesserede selv kan tilmelde sig. Det kan ske på regionsmødet, hvis der bare er en, der har en smartphone i lommen - og det er der jo nok.
Systemet kendes fra "Til daglig eftertanke", der udsendes pr. mail dagligt.
Forslaget blev taget godt imod af IT-udvalget, og såfremt andre, der også skal spørges også er positive,forventer AA-data at være klar forhåbentlig til august.

Læs mere

Selv om der indføres mail-lister, bliver hverken databasen med adresserne på gruppernes postmodtagere og mail-adresser nedlagt. Adresserne bruges bl.a. til at udsende Box334, og mail-adresserne til at sende alt andet, der kan sendes som mail. Men måske får grupperne eller postmodtagerne mulighed for selv at angive den mail-adresse de ønsker at modtage mail på; men det er der endnu ikke taget stilling til. Det er vigtigt, at der stadig er en måde, at nå alle grupper på.
På Servicekonferencen 2010 blev det vedtaget, at tildele hver AA-gruppe en fast Gmail adresse, med det formål, at lette kommunikationen og det administrative arbejde med at holde styr på mail-adresser.Det har desværre vist sig, at der ikke rigtigt er "hul igennem".
Op til et regionsmøde checkker mange gmail-kontoen. Imellem møderne er det en usikker kommunikationsform. Desuden nedlægges kontoen automatisk af Gmail efter nogen tid, hvis gruppen slet ikke benytter den.
I efteråret sendte Informationsudvalget en mail til alle ca. 100 grupper i regionen med opfordring til at svare tilbage. Der kom 14 svar. Om det var fra de 14 grupper, der ikke bruger Gmail-adressen; men i stedet bruger postmodtagerens personlige mail-adresse vides ikke.
Intentionerne med gruppe Gmail-adresserne, der blev vedtaget på SK2010 var gode, måske var der bare ikke nogen der havde set, at en mail-konto er en personlig ting. Med mail-listerne kan alle interesserede få sendt til deres egen mail-konto.
Det ny system må bevise sit værd i praksis, inden der tages skridt til at nedlægge noget af det gamle.

Niels

(medlem af IT-udvalget for Region Midtjylland)

Hadsundvej_81_Randers

Lørdag d. 21 Marts - Konvent i Randers

Alle er velkommen til en dag med hygge og fællesskab.

2 speakers, en mand og en kvinde, kommer og fortæller om deres livsstil i AA.

Pratisk Information
Konventet er gratis og åbent for alle og betalt af 7. tradition.
Alt foregår på dansk.
Der er mulighed for at bestille frokost på konventet,
dog inden kl 10:00 (mod betaling)
Kaffe, the, sodavand og kage kan købes på konventet.

Konventet Afholdes 
Hadsundvej 81
8930 Randers NØ.         Se flyer her

Læs mere

Program
9.30  - Dørene åbner -Kaffe
10.00 - 10.05 Velkommen
10.05 - 10.45 1 - 3 trin
10.45 - 11.05 Pause
11.05 - 11.45 4 - 7 trin
11.45 - 13.00 Frokost
13.00 - 13.45 8 - 9 trin
13.45 - 14.05 Pause
14.05 - 14.45 10 - 12 trin
14.45 - 15.30 Kaffe
15.30 - 16.30 Speak
 
Alle tider er cirka tider

Med venlig hilsen 
AA grupperne bag konventet
Mandagsgruppen - Randers kl 19.45
Tirsdagsgruppen - Randers kl 16.00
Fredagsgruppen - Randers kl 17.00
 
Se flyer her

Marathon

AA gruppen A Vision for You - Jægergårdsgade 107, Aarhus, inviterer til 

AA Speakermarathon

12 speaks  -   17. januar 

Hør hvordan 12 alkoholikere kom sig af alkoholisme ved hjælp af AAs 12-trins
program.

Der bliver rig mulighed for at spise kage, drikke kaffe og snakke!

Arrangementet finansieres ved 7. tradition og kræver ikke tilmelding.

Se flyer her

Læs mere

AA gruppen A Vision for You - Aarhus, inviterer til 

AA Speakermarathon

12 speaks
17. januar


Program:
Kl 11:00 dørene åbnes
Kl 12:00 Bent & Tina, Vejle
Pause
Sylvest & Lena, Fredericia
Pause
Ivan & Hanne, Aalborg
Pause
Jan & Freja, København
Pause
Tage & Poula, Køge
Pause
Ivan & Nádia, Silkeborg
Kl 18:30 Aftensmad

Hør hvordan 12 alkoholikere kom sig af alkoholisme ved hjælp af AAs 12-trins
program. Festlighederne finder sted Jægergårdsgade 107, 8000 AArhus. Der
bliver rig mulighed for at spise kage, drikke kaffe og snakke!

Mulighed for betalingsparkering lige bagved på Kalkværksvej.
Arrangementet finansieres ved 7. tradition og kræver ikke tilmelding.

Se flyer her

 

CFA

I Århus blev der i foråret 2012 etableret et AA møde i Center for Alkoholbehandling's lokaler i Jægergårdsgade 66.

Her er et interview med Jesper Dengsø og Tine Horn. Jesper er afdelingsleder i Center for Alkoholbehandling i Aarhus Kommune. Tine har været afdelingsleder samme sted, men er nu leder af Rusmiddelcenter Randers.

Klik på læs mere for at læse interviewet. 

Læs mere

1.    Hvordan kom samarbejdet mellem Alkoholbehandlingen og AA i gang?

Tine: I Aarhus Kommune er der en medarbejder, der er AA'er,  og som henvendte sig til alkoholbehandlingen om muligheden for at starte et samarbejde med AA. Samarbejde med AA er lidt specielt, fordi I som AA jo ikke er en organisation med en talsmand, og AA jo ikke dermed har én holdning til spørgsmålet om at indgå et nærmere samarbejde med en offentlig alkoholbehandlingsinstitution. I et samarbejde inviterede vi til det første møde. Vi inviterede alle AA grupper i Aarhus med max. 2 deltagere fra hver gruppe. Ved det første møde kom der omkring tyve, og det var en rigtig spændende aften. Den første del af aftenen gik med at præsentere hhv. AA og alkoholbehandlingen. Vi kunne konstatere, at der var fordomme hos begge parter. Fordomme er rigtig gode at få frem i lyset, og jeg tror at begge parter lærte noget den aften. Der blev etableret en kontaktpersonordning, der bestod af AA'ere der var villige til at være behjælpelige, hvis en borger i behandling i Alkoholbehandlingen ønskede at deltage i et AA møde. Der kunne så dannes et følgeskab, så det ikke var så vanskeligt at møde op til et AA møde. Ret hurtigt derefter kom ideen om at etablere et AA møde i Alkoholbehandlingen, og det fungerer jo stadig.

 

 

2. Hvordan ser I på samarbejdet i forhold til Alkoholbehandlingens arbejde?

Jesper: Jeg synes samarbejdet giver rigtig god mening. Vi har jo det samme mål – at de borgere som drikker for meget får hjælp, så de kan stoppe med at drikke igen.

 

Tine: Jeg er helt enig. Ideen var så god, at jeg sammen med en fra AA tog ideen med til Randers, hvor der nu er to AA grupper, der mødes i Rusmiddelcentret.

 

 

3. Hvordan bruger behandlerne AA-mødet?

Jesper: Behandlerne bruger AA-møderne indirekte, forstået sådan at har behandlerne en borger, som ikke selv kan komme til AA-møde af forskellige årsager, så har vi en liste over AA-folk vi kan kontakte. Så kan AA være med til at hjælpe borgeren til AA-møde. Det kan være AA henter borgerne i eget hjem, møder dem i døren,  hvor AA-mødet foregår, eller måske bare ringer og taler med borgeren omkring hvor og hvordan et AA-møde foregår. Det er meget individuelt, hvor meget støtte den enkelte borger har brug for, før de kommer til første AA-møde. Det kan også være en borger som tidligere har været til AA-møde, men som har brug for en opringning for at komme i gang igen.

 

Tine: Det er rigtig dejligt, at behandlerne har mulighed for at sige til borgeren, at der er mulighed for at deltage i et AA møde i huset. Jeg synes, det er vigtigt, at der er forskellige muligheder for at få hjælp til sit alkoholproblem, og AA er en mulighed, og den vil vi gerne være med til at præsentere. Nogle har stor glæde af AA, andre har mere glæde af det efterværn, Rusmiddelcentret stiller til rådighed i form at et rusfrit netværk.

 

 

4. Hvad er erfaringerne på nuværende tidspunkt?

Jesper: Vi har ikke en optælling af hvor mange borgere her fra Center for Alkoholbehandling, som gennem samarbejdet kommer til AA-møder. Er påbegyndt en optælling fra 1/10-14, så vi kan blive klogere på dette. Udfordringen i forhold til resultater er også, at de borgere som kommer til et AA-møde foranlediget af vores samarbejde med AA – de borgere ved vi ikke hvor går til AA-møde. Nogle af dem kommer til AA-møde her i huset og andre benytter AA-møder ude i byen.

Samarbejdet går også den anden vej. Forstået sådan, at er der en AA-deltager som får tilbagefald, så er vejen ind i behandling her i huset blevet meget kortere. Det giver god mening.

AA og Center for Alkoholbehandling er gennem samarbejdet blevet klogere på hinandens tilgang til alkoholmisbrug, og den ”kløft” der tidligere har været mellem AA og den kommunale alkoholbehandling eksisterer ikke længere. Det at vi møder hinanden på gangene, betyder selvfølgeligt også, at der naturligt kommer et tættere og fagligt mere udbytterigt samarbejde.

 

Tine: Vi har ikke samlet op på det endnu, og vi skal også i dialog med de to grupper, vi har i vores hus.

 

 

5. Har I nogle ideer til, hvordan vi kan udvikle samarbejdet?

Jesper: Der er stadig mange borgere som gerne vil i behandling eller til AA-møde, som af forskellige grunde ikke kommer af sted. Den ordning vi har med en AA-kontaktliste som behandlerne bruger, kunne godt udbygges og blive brugt noget mere. Vi i Center for Alkoholbehandling har endnu ikke så stor tradition for inddragelse af frivillige, men vi er godt på vej, og det har helt sikkert en god effekt for borgerne.

 

Det samarbejde vi har med AA, kunne sagtens udvides nationalt. Det er et simpelt samarbejde, som kræver relativt få ressourcer. Vi stiller lokale til rådighed og holder kvartalsvise møder, så det er et samarbejde med umiddelbart god effekt og med brug af få ressourcer.

 

Tine: Udover det Jesper har været inde på, så tænker jeg, at der også ligger nogle udviklingsmuligheder i at inddrage AA i forhold til vores mobilteam, som er et udgående team, der skal starte behandling af meget belastede borgere, der ikke kan komme i Rusmiddelcentret. Der kan være behov for at invitere en fra AA med på et besøg hos borgeren, men selvfølgelig kun hvis borgeren ønsker det.

 

Henrik S og Ernst

 

 

Glas

Det Landsdækkende Informationsudvalg (LIV) holdt den 16.11.14 et seminar i Århus. Det handlede om, hvordan vi i AA får kontakt til offentlige institutioner og private virksomheder. Michael S. fra Alkoholbehandlingen i Århus fortalte om, hvordan samarbejdet mellem Alkoholbehandlingen og AA var kommet i gang: En AA'er havde efterspurgt et samarbejde og Alkoholbehandlingen havde inviteret til et møde under overskriften: Måske ku' vi? 

Læs mere

Der kom ca. 25 til mødet, og da behandlingen på dette tidspunkt - i 2012 - lige havde ændret politik, så de ikke mere ville lære alkoholikere at drikke kontrolleret; men anbefalede afholdenhed, var stemningen positiv, og en AA'er spurgte, om vi kunne starte et møde i behandlingens lokaler. Den daværende chef svarede positivt, og mødet startede i foråret 2013. Hele opstarten varede ca. 2 år, så Michaels anbefaling var: Vær vedholdende! Nu holdes der et AA møde en gang om ugen, og nogle af sagsbehandlerne henviser til AA. Der er jævnlige møder med AA gruppen, og "det at vi mødes på gangene gør også, at der kommer et tættere og mere udbytterigt samarbejde".

Vores internationale delegerede Henrik (WSM) og Gorm (Nordisk Delegeret) fortalte, hvordan AA gør i andre lande. Henrik understregede, at det er vigtigt: - at kommunikationen er lokalt forankret, - at sætte sig grundigt ind i den måde AA fungerer på (guidelines, traditioner, informationshåndbog mv.), - at bruge de rigtige mennesker og materialer. Gorm understregede det vigtige i, at vi begynder ved os selv og fx tager lægekortet med til egen læge.

Claus fortalte om en AA-gruppes samarbejde med Svenstrupgård - et forsorgshjem i Nordjylland. Han lagde bl.a. vægt på, at gruppen skal være stabil og indstillet på et langt træk.

Formålet med dagen var, at vi i fællesskabet bliver klædt bedre på til at lave informationsarbejde. I gruppearbejdet efter oplæggene kom der mange gode forslag og ideer frem, som LIV tager med i det videre arbejde, og som efter planen skal udmøntes i en pjece eller en slags retningslinjer, som informationsudvalg og andre interesserede kan bruge. 

Kh

Ernst 

Globus_med_flag

Seminaret den 4. oktober, hvor de internationale delegerede fortalte om deres arbejde, var velbesøgt og meget inspirerende. Vi fik bla at vide, at langt de fleste lande gør brug af 'ikke - alkoholikere' i deres informationsarbejde. Der er fx kun eet land - foruden Danmark - der IKKE har 'ikke - alkoholikere' i deres Hovedserviceråd, og USA og Canada har aldrig haft en alkoholiker som formand for deres Hovedserviceråd! Der var mange andre spændende og brugbare informationer, og i det efterfølgende gruppearbejde snakkede vi bla om, at det kan være en god ide, at få Servicekonferencen til at pålægge de internationale delegerede at tage rundt i de 6 regioner og fortælle om deres erfaringer, når de har deltaget i de internationale konferencer. På den måde kunne de også få tilbagemeldinger fra regionerne, som de kunne tage tage med ud.

Ps: Rapporterne fra de internationale delegerede ligger på AA Danmarks hjemmeside. 

Ernst

Læs mere

Links til rapporter fra AA's internationale delegerede:

Nordisk Service

Europæisk Service

Verdens Service

 

Frivillig_fredag

Fredag d. 26 September var AA med til Frivillig Fredag, en årlig begivenhed som afholdes sidste Fredag i September. I år stod vi på Storetorv i Århus sammen med 63 andre frivillige foreninger. Der var underholdning fra senen og mange mennesker, vi fik nogle gode snakke og Århus borgmester kom også forbi og gav nogle rosende ord.

Dorthe V

Læs mere

-

Tinghuset_Braedstrup

På regionsmødet i Brædstrup d. 13. september 2014 blev Kai godkendt som regionens TEU repræsentant.

Der blev efterlyst forslag til SK2015, ikke kun beslutningsforslag, men gerne emner til behandling på de workshops der afholdes på SK.

Der blev mindet om tilmelding til AA-seminaret i Aarhus lørdag d. 4 oktober skal ske senest d. 2. oktober.

De indsendte rapporter fra udvalgene blev behandlet.

Og som det har været tradition på regionsmøder gennem det seneste års tid, blev der afholdt en workshop for alle mødedeltagerne. Emnet var denne gang: "12. tradition - hvordan håndterer vi anonymiteten i praksis".

Se hele referatet her eller i ARKIV hvor du også kan se dagsprden, rapporter mm fra mødet.

Læs mere

Se hele referatet her eller i ARKIV hvor du også kan se dagsprden, rapporter mm fra mødet.

Gammel_Hjemmeside

Så blev det tid til at sige farvel til den gamle hjemmeside, som har tjent os så vel i mange år. Den er fra en tid, hvor man koblede op til nettet med et telefonmodem, med Internet Explorer 6 på den stationære computer.

I dag skal en hjemmeside kunne tilgås hvorsomhelst, og fra alle slags computere, tablets og smartphones, og indholdet skal også gerne kunne redigeres fra en hvilken som helst computer. Det kan den hjemmeside, som du kikker på netop nu - forhåbentlig. 

På regionsmødet d. 13 september, blev det besluttet, at skifte til dette nye hjemmesidedesign, som en gruppe nedsat til formålet, har arbejdet på i et års tid.

Læs mere

Det meste af indholdet fra den gamle hjemmeside er flyttet med over på den nye. Men der er også nyt:

På forsiden har kortet over regionen måttet vige til fordel for nyheder fra regionen. Tanken er at bruge pladsen til at informere hinanden om, hvad der sker rundt omkring i regionen og i grupperne, og hvad der gøres rundt omkring for at give budskabet videre. Der er også en kalender med kommende begivenheder. Det er ideen fra redaktionsgruppens side, at regionens udvalg, og andre med noget på hjerte selv skal have adgang til at skrive artikler og til at sætte begivenheder i kalenderen. Lige nu er det kun medlemmerne af redaktionsgruppen (Anette_S, Chenett, Henrik_R, Niels Otto og Niels_O) der har adgang til at skrive på siden. Indtil der besluttes andet, - måske på næste regionsmøde - holder vi fast ved de gamle procedurer vedrørende hjemmesiden: Nyt indhold kan sendes til sekretæren Anette_S. Hvis en anden der har adgang, skriver nyt indhold, skal sekretæren altid holdes orienteret. Henvendelser om teknisk bøvl og fejl på siderne, kan dog gå direkte til webmaster Niels_O. (Se telefonnumre og mailadresser under KONTAKT)              

Menypunktet NY I AA er ny. Hjemmesiden er, som den altid har været, primært for AA'ere i regionen der arbejder med service, men skulle en lidende alkoholiker, der søger hjælp have forvildet sig ind på siden, skal der også være hjælp at hente. NY I AA henviser til telefonvagten, e-mailvagten,www.anonyme-alkoholikere.dk og til AA-møderne.

En anden nyhed er i FIND AA MØDER. De tre undermenuer MØDER I GÅ, CYKEL og BIL AFSTAND kan bruges med en smartphone (når man har givet lov at bruge positionen) for at se, hvad der er af møder i hhv. 5, 15 og 50km's afstand. Denne funktion virker overalt i Danmark. På selve siden FIND AA MØDER findes de tilsvarende søgninger plus en række flere som knapper. Selv på en stationær PC virker søgningen efter møder efter afstand både knapversionen og undermenuversionen.      

Under REGIONEN finder du de gamle kendinge ARKIV og INFORMATIONSUDVALG, resten en læselet udgave af servicehåndbogen REGION MIDT PIXI og et stort afsnit om HATTEPENGE OG ØKONOMI

Endelig gemmer DET PRAKTISKE svar på en masse spørgsmål en gruppe kan stille: Hvad vi skal huske, når vi starter en gruppe, Hvad gør vi med hattepenge . osv. osv. under menupunktet OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL. Samt en ordbog over AA-ord og AA-forkortelser  i  REGION MIDT ORDBOG

Gå selv på opdagelse på siden - men skynd dig.Om alt går vel er det sidste gang du ser siden præcis som den ser ud i dag.

Niels_O

 

   

AA_convention

Som opfølgning på sidste års seminar om hvordan AA i Danmark er opbygget, afholdes der lørdag den 4 oktober 2014 i Aarhus et seminar om AA-Danmarks internationale samarbejde.

Læs mere

Indbydelse til seminar
Lørdag d. 4. oktober 2014
Grønnegade 80
Aarhus C
Klokken 10.00 til ca. 15.30
 
Kaffe og rundstykker fra kl. 9.30
Frokost ca. 12.30
 
Som en naturlig forlængelse af sidste års seminar, der omhandlede AA's historie, AA gruppen, AA's
opbygning/opgaver, Servicekonferencen, Hovedservicerådet samt Regionsrådet og de enkelte
medlemmers opgaver kommer:
 
Helle WSM (World Service Meeting ,delegerede fra hele verden)
Bjarne ESM (European Service Meeting, delegerede fra Europa)
Sune ESM
Gorm Nordisk delegeret, suppleant for WSM/ESM
Svend Nordisk delegeret.
 
og fortæller om AA udenfor Danmarks grænser og interaktionen mellem Danmark og Norden,
Europa og på Verdensplan.
 
Orienter dig evt. på forhånd via AA Danmarks Service- og Strukturhåndbog.
 
Tilmelding til Søren
senest torsdag d, 2/10 – 2014
tlf.: 50 90 01 35 eller mail.: s-w@profibermail.dk
 
Vel mødt til en konstruktiv dag til gavn for den lidende alkoholiker.

Handlingsgruppe starter i Århus

Læs mere

Vi starter i dag, onsdag d. 12-02-14 en ny gruppe i Århus. Det er en handlingsgruppe, hvor vi gerne ville stå for, at få ført nogle af alle de gode ideer ud i livet. Alle er velkomne til at deltage. Vi mødes på "det blå sted" kl 21.

aarhus-raadhus

På regionsmødet d 28 september i Aarhus beyndte mødet med sindsrobønnen.

Og nej, næste punkt på dagsordenen var ikke Eventuelt.

Før mødet gik igang blev som altid AAs formålserklæring læst op og derefter rejste alle mødedeltagere sig og bad sindsrobønnen.

Dette nye tiltag var et ønske fra det foregående regionsmøde i Horsens, hvor der var afholdt en workshop "Hvordan gør vi regionsmøderne bedre."

Med sindene således stemt, 'Hvorfor er vi samlet' 'Hvad kan jeg gøre og ikke gøre' blev det et vældigt konstruktivt regionsmøde.

Læs mere

Efter rapportgennemgangen fra udvalgene blev der afholdt endnu en workshop 'Hvor vigtige er de 12 trin', først med diskussion i mindre grupper og siden blandt alle.

Der var mange interessante indlæg:   "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum." Så konklussionen blandt deltagerene må nok være, at de 12 trin er selve grundlaget for helbredelsen i AA intet mindre; men vi kan heller ikke klare os uden den kærlighed vi bliver mødt af i fællesskabet.  

 

 

Devices
Der kommer nu nyheder og andre artikler på www.aaregionmidt.dk. Siden skifter også udseende og teknik.
 
Efter at bladet Regionsnyt ophørte med at udkomme, er der ikke sket noget indtil sidste regionsmøde 8. juni i Hordens.

Læs mere

På mødet, blev der dannet en gruppe af interesserede AA'ere, der ville se på mulighederne for at lade hjemmesiden være stedet for nyheder og artikler der kunne være interessante for AA'erne i regionen. Måske også i form af et nyhedsbrev, der kan tages med i AA-gruppen. Mange kan stadig godt lide, at læse på papir.

Hvis projektet bliver til noget vil hjemmesiden samtidig få en ansigtsløftning og blive flyttet til et CMS system enten CMSmadeSimple eller Wordpress - Det bliver rigtigt spændende.

Der holdes møde torsdag d. 13 juni kl.19 i Frivillighuset, Grønnegade 80 i Århus.

Vær den første til at læse om resultatet på www.aaregionmidt.dk