Din AA gruppe:

Øverste myndighed i AA er din gruppes gruppesamvittighedsmøde. Her ordnes alt dert praktiske, så gruppen bedst muligt kan give budskabet videre til den lidende alkoholiker. Her vælger gruppen også en grupperepræsentant til Regionen. 

AA Region Midtjylland:

AA blev opdelt i 6 regioner ca. 10 år før resten af Danmark blev opdelt i regioner. Ved et tilfælde er der næsten overensstemmelse imellem geografien for AAs regioner og de politiske regioner; men det er altså ikke det samme.

Der holdes Regionsmøder 4 gange om året.

Formålet er

  • at dele erfaring fra grupperne
  • at behandle sager, der vedrører grupperne i regionen som helhed.
  • at være bindeled imellem AA-gruppen og resten af AA
  • at vælge delegerede til Servicekonferencen.

Alt sammen for at fremme rehabilitering, enhed og service, og bringe budskabet videre til alkoholikeren der stadig lider.

Det er Regionsmødet, der vælger Regionsrådet, som består af Formand, Næstformand, Kasserer og Sekretær. Det er Regionsrådets opgave at føre Regionsmødets beslutninger ud i livet, og at varetage de daglige opgaver imellem Regionsmøderne. Til at hjælpe sig med det er nedsat en række udvalg. Informations-, Blad- Web- og  Håndbogsudvalg.

Du kan se, hvem der varetager de forskellige poster for Region Midtjylland her eller under menupunktet KONTAKT.

Du kan læse mere om Regionen i Håndbog for Region Midtjylland 

Servicekonferencen:     (SK)

En gang om året mødes delegerede fra de 6 Regioner, Hovedservicerådet (HSR) og en repræsentant for hvert af de af Hovedservicerådet nedsatte udvalg til Servicekonference. Antallet af delegerede afhænger af antallet af AA-grupper i hver region Region Midtjylland sender ca. 10 delegerede.

Formålet med Servicekonferencen er at behandle spørgsmål, der vedrører AA i Danmark som helhed.

Servicekonferencen er forberedt af et Servicekonferenceudvalg. Ud over de faste punkter, rapporter fra HSR udvalg, regnskab og budget for AA i Danmark, behandles også indkomne forslag. Disse behandles først af konferencedeltagerne i en række arbejdskomiteer, hvor de indstilles til vedtagelse eller forkastelse, for til slut at komme til afstemning.

Det er Servicekonferencen, der vælger Daglig ledelse til Hovedservicerådet (HSR) samt godkender de 12 regionsvalgte HSR medlemmer. Internationalt delegerede og Servicekonferenceformand og viceformand til næste års Servicekonference vælges ligeledes på Servicekonferencen.

Hovedservicerådet: (HSR)

Hovedservicerådets opgave er, at sørge for, at beslutninger på servicekonferencen føres ud i livet.

Det består af 2 repræsentanter fra hver region, Daglig ledelse, som er: HSR formand, næstformand, sekretær samt kassererer. Herudover er servicekonferencens formand med i HSR.

Til at udføre beslutningerne har HSR nedsat en række udvalg og funktioner: Box 334-udvalg, Erfaringsudvalg, IT-udvalg, Liv, Litteraturudvalg, Servicehåndbog, TEU, Økonomiudvalg.

Det er også HSR, der udpeger kandidater til det internationale samarbejde på nordisk, europæisk og verdensplan.

Endvidere er det Hovedservicerådets ansvar, at drive AAs Hovedservicekontor.

Hovedservicekontoret: (HSK)

Hovedservicekontoret har til huse på adressen Thorsgade 59,3. tv, 2200 København N.

Daglig Ledelse har deres faste arbejdspladser på kontoret. Til kontoret er desuden tilknyttet en række funktioner: Litteratursalg, Produktion (af tryksager), AA-Data (hjemmesiden), Bogholderi og Arkiv. Redaktionen af bladet Box-334 samt Kontortelefonvagterne har ligeledes til huse på kontoret. 

Løjerne styres af en Kontorkoordinator.

Endelig benyttes kontoret meget ofte som mødested for HSR og de forskellige udvalg.

Servicehåndbogen og Strukturhåndbogen: 

Hvordan SK, HSR, HSK og udvalgene fungerer er i detaljer i Servicehåndbogen.

En beskrivelse af poster og udvalg samt hvem der besætter dem findes i Strukturhåndbogen

Begge håndbøger opdateres efter hver Servicekonference. 

Servicehåndbog 2023
Strukturhåndbog 2023

 

AAs opbygning i skemaform:

    Udvalg

Andet

AA-gruppe

Gruppesamvittighedsmøde
AA-medlemmer
Vælger grupperepræsentant til Regionen.

  Beslutter selv sin egen struktur.

Region

 

Regionsmøder
Grupperepræsentanter m.fl.
Vælger to HSR medlemmer.
Vælger delegerede til SK

Informationsudvalg
Bladudvalg
Webudvalg
Håndbogsudvalg.

Beslutter selv sin egen struktur.

Regionsråd

Regionsrådsmøder
Formand, Næstformand,
Kasserer, Sekretær

 

Servicekonference

SK

Servicekonference
Servicekonferenceformand
Servicekonferenceviceformand
Servicekonferenceudvalg
Formænd og dekretærer i næste års komiteer
Delegerede fra regionerne
Hovedserviceråd
Repræsentanter for AAs faste udvalg

 Arbejdskomiteer

Forslag
Workshops
Rapporter
Regnakab
Budget

Hovedserviceråd

HSR

Hovedserviceråd
Regionsvalgte medlemmer
Daglig ledelse
Servicekonferenceformand

Møder i Hovedservicerådet
En repræsentant for hver af AAs faste udvalg deltager med taleret for eget ansvarsområde.

Box 334-udvalg
Erfaringsudvalg
IT-udvalg
Liv
Litteraturudvalg
Servicehåndbog.
TEU
Økonomiudvalg

Nordiske delegerede

ESM delegerede

WSM delegerede

Hovedservicekontor

HSK

AAs Hovedservicekontor
Daglig ledelse
Kontorkoordinator, Litteratursalg, Produktion, AA-Data, Bogholderi, Arkiv

Kontormøder
På kontormøder deltager alle funktioner, der har til huse i Thorsgade.

 

Daglig ledelse fastsætter arbejdsfordelingen

Revisor